Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
קהילת המומחים
הנחות חסרות תקדים לחברי מועדון הלקוחות

עוסקת בתחום היופי והטיפוח ?

גלי מה יש לנו להציע לך

תנאי שימוש באתר חנות אינטרנטית: "דר' מיכאל ברנשטיין"

תנאי שימוש באתר “דר’ מיכאל ברנשטיין” (להלן: “האתר” ו/או “הנהלת האתר” ו/או “העסק”) נועדו להסדיר את אופן ודרכי ביצוע הרכישות המבוצעת דרך אתר העסק.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לגברים ונשים כאחד.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי הרכישה. רכישה באתר כפופה להוראות תנאי שימוש אלו ומהווה הסכמה לתנאים הכלולים בו. תנאי הרכישה מסדירים את היחסים בין העסק לבין כל אדם הרוכש באמצעות האתר (להלן: “המשתמש” ו/או “הלקוח”).

בכל שאלה ניתן לפנות במייל: support@dr-bernstein.net או לשלוח הודעה באמצעות האתר.

כללי

 1. האתר משמש כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי המשתמשים בישראל.
 2. כל רכישה המבוצעת באתר כפופה לאישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי.
 3. תנאי שימוש אלו חלים על כל רכישה המבוצעת דרך האתר ומהוות חוזה התקשרות בין החברה לבין המשתמש.
 4. הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 6. המשתמש מצהיר כי קרא והבין תנאי שימוש אלו וכי הוא מסכים לכל האמור בהם.
 7. כל התכנים באתר זה המנוסחים בלשון זכר בלבד או נקבה בלבד ובכלל זה גם תנאי שימוש אלו, מנוסחים כך מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 8. התנאים מנוסחים בלשון יחיד אך מתייחסים גם לרבים, לחברה, לשותפות, עמותה וכד’.
 9. תנאי שימוש אלו הינם רכושה הבלעדי של עוסק מורשה מקס-אד.
 10. הבהרה לגבי מושגים: “מידע” ו/או “תכנים” – כל מלל, מידע, הצעה, פרסום, אודיו, וידאו, אלמנטים גרפיים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, אייקון, וכל פרט המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לעסק ובכלל זה באימיילים וברשת האינטרנט, לרבות אופן עיצובם של הנ”ל. “משתמש” ו/או “גולש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.
 11. תנאי שימוש אלו ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י העסק ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתם הבלעדי. העסק שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתנאי שימוש, הוראות וכללי השימוש בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת.  כל שימוש באתר יהיה בכפוף לתנאי שימוש אשר יהיו בתוקף נכון לרגע השימוש באתר. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים. המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.
 12. השירותים והתכנים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלו.
 13. עצם השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתנאי שימוש אלו והסכים לאמור, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 14. גלישה או שימוש באתר זה מהווים הצהרה, כי האמור בתנאי שימוש האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים ובדיעבד לא ניתן יהיה להעלות טענה כלשהי ביחס לכל האמור בתנאי השימוש.
 15. כל התכנים והמידע המופיעים באתר זה הנם בבעלות בלעדית של העוסק מקס-אד ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לערוך, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מקס-אד נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע ובתכנים לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע והתכנים שייכים לעסק ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 16. אין לבצע שימוש מסחרי או אחר כל שהוא באתר או בתכניו ללא קבלת הרשאת העסק מראש ובכתב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או תמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת העסק, מראש ובכתב.
 17. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או העסק ו/או מי מטעמם אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
 18. אתרים בהם יפורסמו תכנים מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תנאי שימוש אלו, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת העסק בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תנאי שימוש אלו.
 19. זכויות היוצרים של חלקים שונים מהמידע/התכנים/התמונות באתר עשויים להיות שייכים לצדדים שלישיים. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת העסק, מראש ובכתב.
 20. אין לראות בתכנים ובמידע המפורסם באתר משום מצג מחייב. העסק אינו אחראי לטעויות, רשלנות ואי דיוקים העלולים להופיע באתר.
 21. כל שימוש בתכנים ובמידע המפורסם באתר הנו באחריות המשתמש בלבד. המידע והתכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך ע”י אנשי המקצוע המתאימים. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 22. העסק אינו לוקח על עצמו אחריות כל שהיא לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע והתכנים המפורסמים באתר.
 23. המידע באתר לרבות מחירים, מוצרים, מידע כללי הינם נכונים ליום עדכונם בלבד. אין העסק מתחייב לעדכן את האתר במועד כל שהוא. אין להסתמך על מידע הקשור למחירים מוצרים או כל אינפורמציה אחרת ללא בדיקת נכונותם עם העסק מבעוד מועד.
 24. המשתמש מסכים שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו למטרה מסחרית או למטרת רווח כלשהי כמו כן המשתמש מתחייב שלא לאגור כתובות מייל ו/או מספרי טלפון ו/או כתובות ו/או פרטי משתמשים המופיעים באתר זה וכן לא לעשות כל שימוש פרסומי או מסחרי בפרטים אלה.
 25. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע גלישה באתר ממשתמש כלשהו אם באמצעים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר ובין היתר באמצעות פנייה ישירה / הוראה / הודעה למשתמש ללא צורך במתן הוכחות או הסברים כלשהם.
 26. הנהלת האתר רשאית לאפשר או לא לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים של האתר לפי ראות עיניה וללא צורך במתן הוכחה ו/או הסבר כלשהו.
 27. התכנים ונושאי הדיון בפורום ייקבעו וייתוספו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכלל זה, הוספת תגובות ו/או הודעות מטעמה, עריכת ו/או מחיקת הודעות של משתמשים, אי פרסום הודעות של משתמשים, כל זאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 28. המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר ההודעות מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS)מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 29. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע בכל אופן שהוא בזכויות צד שלישי דהיינו באדם זה או אחר ו/או בציבור מסוים ו/או במדינת ישראל ו/או בכל גוף או מדינה אחרים.
 30. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 31. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העסק יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שהפר תנאי שימוש אלו בכל אמצעי העומד לרשותו על פי דין וכמו כן יהיה רשאי להעביר את פרטי המשתמש המלאים לכל צד שלישי שנפגע או עלול להיפגע מהפרה זו ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
 32. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.
 33. המשתמש מסכים כי עם פרסום הודעתו בפורום או בכל חלק באתר הוא מוותר על כל זכות קניינית על התכנים הכלולים בהודעתו דהיינו זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בהודעות ובתכנים שפורסמו על ידי משתמשי האתר, הן במסגרת האתר עצמו והן בכל אופן אחר כפי שתבחר, ללא קבלת הסכמה וללא מתן כל הודעה ו/או מתן תמורה כלשהי למשתמש.
 34. רישומי המחשב של מקס-אד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 35. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע זה בכל צורה שהיא או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 36. האתר עשוי לכלול קישורים המפנים לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 37. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בחיפה אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.
 38. מבלי לגרוע מזכותו של העסק לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד העסק יהא מחויב על פי תנאי שימוש אלו בפנייה להליך בוררות.
 39. גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ותיחשב כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.
 40. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם להתניות הבוררות.
 41. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת העסק בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.

תנאי שימוש ורכישה

 1. אם הלקוח קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הריהו מצהיר ומאשר כי קיבל את סמכות הוריו, אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 2. לבצע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי על שמו אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
 3. ביצוע חלק מהפעולות באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות האי מייל.

תהליך ההרשמה

 1. בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישה באתר ו/או לשירותים אחרים רשאי העסק לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, הכולל פרטים אישיים שונים. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של העסק. המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים אלה כל שימוש המותר על פי דין.
 2. על המשתמש לא תחול חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, מסכים המשתמש כי החברה תהיה רשאית למנוע ממנו שירותים מסוימים או הטבות במקרה של אי מילוי כל הפרטים או חלקם.
 3. המשתמש מאשר לעסק לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידיו במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באתר על מנת ליצור עמו קשר ולעדכנו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם יתקשר העסק. בנוסף, מאשר המשתמש לחברה לעשות שימוש אישי ומסחרי במאגר מידע זה ואף להעבירו או למוכרו לצד ג’. כמו כן מאשר המשתמש לחברה לעשות שימוש סטטיסטי בכל מידע שיצטבר אודותיו אם לטובת החברה ואם בעבור צד ג’ כלשהו וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 4. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 5. לקוח המבצע רכישה באתר, ולא נרשם כמשתמש רשום באתר, יתבקש למלא פרטים לצורך השלמת הרכישה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של העסק וישמשו לצורך ביצוע ההזמנה, ושליחת מידע וחומר פרסומי למשתמש. במידה והמשתמש יבחר שלא לקבל חומר פרסומי זה יוכל לבחור בהסרתו מרשימת התפוצה במקום הייעודי לכך בתכתובת האלקטרונית ו/או ה SMS.
  בביצוע הזמנה באתר המשתמש נותן את הסכמתו לרישום פרטיו במאגר המידע של החברה וכן לקבל חומר פרסומי בדואר אלקטרוני ו-SMS.

פרטיות

 1. הפרטים האישיים ופרטי הרכישה שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע. למרות שעל פי חוק אין המשתמש חייב למסור לנו את פרטיו האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנה ללא פרטים אלו.
 2. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש.
 3. במקרה שהמוצרים יחזרו אל המשתמש בגלל פרטים מוטעים שנמסרו ע”י הלקוח, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על כן, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. העסק לא יעביר את פרטי המשתמש האישיים לגורמים אחרים, עם זאת המשתמש מסכים בעצם הרשמתו ו/או רכישה באתר כי העסק רשאי לשלוח אליו דואר אלקטרוני ומסרונים ולפנות אליו בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב.
 4. אם אין הלקוח מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בהודעה שקיבל.
 5. הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

תהליך ההזמנה

 1. ההזמנה ממומשת עם הזנת הפרטים בטפסים המיועדים לכך. יש למלא בן היתר את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, רחוב, מס’ הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים), תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. לאחר ביצוע הזמנה, יקבל המשתמש הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו.
 3. מומלץ כי המשתמש ירשום לפניו את מספר ההזמנה או ידפיס את דף אישור ההזמנה.
 4. אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהוזמנו ע”י המשתמש, והוא רק מעיד שפרטי הזמנת המשתמש נקלטו במערכת החברה.
 5. רק לאחר התשלום בפועל ווידוא כי המוצר מצוי במלאי, ישוגר אל המשתמש אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה וכן סטטוס ההזמנה באתר יעודכן.
 6. כדי שהעסק יוכל לספק למשתמש את המוצרים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט בחברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב המשתמש.
 7. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנת הלקוח ועיבודה על ידי האתר.  היה והמשתמש יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנת הלקוח או אם לא יקבל אישור על קליטת הזמנתו בתוך יומיים מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן על המשתמש לפנות לשרות הלקוחות של החברה תוך ציון מס’ ההזמנה לצורך בדיקתה.
 8. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישת הלקוח,  והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 9. על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הלקוח. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החברה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

מחירים ותשלומים

 1. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 2. חיוב הלקוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמין.
 3. העסק רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 4. המחיר התקף עבור הלקוח הינו המחיר שהתפרסם באתר בעת שהשלים את תהליך ההזמנה.

מועד אספקה

 1. העסק יספק את המוצרים שהזמין הלקוח עד 14 ימי עסקים ממועד אישור הזמנתו. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם הימים א’-ה’, אשר אינם חלים בערבי חג/ חגים ומועדים או ימי שבתון. יש להוסיף לזמני האספקה, יום עסקים נוסף המיועד לליקוט ואירוז המשלוח. יחד עם זאת, העסק יעשה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה ככל שיהיה ניתן.
 2. המוצרים יסופקו לכתובת שמסר הלקוח במהלך תהליך הרכישה באמצעות דואר ישראל, אלא אם צוין אחרת.
 3. אם בחר הלקוח להזמין את המוצרים לכתובת עסקית, יש לציין את שם החברה בכתובת הנמען.
 4. במידה ולא הושארו פרטי כרטיס אשראי ע”י הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, ההזמנה תישאר בסטטוס המתנה עד לקבלת פרטי התשלום. לאחר קבלת פרטי התשלום ואישורם בלבד יתחיל מניין ימי המשלוח לקבלת המוצרים.
 5. הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל, פעולות איבה ו/או כוח הטבע ו/או כוח עליון.
 6. הנהלת האתר איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

אמצעי התשלום

 1. באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר הכרטיס ופרטיו יידרש הלקוח להזין במקום המיועד לכך.
 2. העסק ימתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצע הלקוח באמצעות כרטיסו, ורק לאחר קבלת האישור תעובד ההזמנה והמוצרים יישלחו אל הלקוח.
 3. העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 4. לחלופין ניתן לשלם באמצעות חשבון PAYPAL  – וזאת כל עוד מופיע האפשרות לכך בקופה באתר.  מרגע שהלקוח בחר לשלם בPAYPAL   – הוא יוצא מהאתר של החברה ויועבר לאתר PAYPAL. כל ההליך אשר מתרחש באתר PAYPAL, לרבות תקלות, שיבושים ונתונים סותרים – יהיו באחריות PAYPAL בלבד והחברה לא תישא באחריות כל שהיא לאשר מתרחש באתר PAYPAL. עם קבלת האישור מ  PAYPALההזמנה תשודר לעסק.
 5. לא ניתן לשלם באתר באמצעות אמצעי תשלום אשר איננו מופיע במסך הקופה.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 1. הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם.
 2. על המוצרים להגיע לתא הדואר של העסק  כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם.
 3. כדי להחזיר את המוצרים, על הלקוח לשלוח לכתובת דואר אלקטרוני: support@dr-bernstein.net בקשה להחזרת המוצרים ולפרט את הסיבה להחזרה. הבקשה תטופל תוך 2 ימי עסקים והלקוח יקבל הנחיות להמשך תהליך החזרת המוצרים.
 4. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם בניכוי 20 ש”ח בגין השתתפות בדמי המשלוח.
 5. הזיכוי יעשה באותו אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.
 6. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם העסק ונמצא שנעשה  בו שימוש, תהיה החברה רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
 7. במקרה בו המוצר אותו קיבל הלקוח לא היה תקין בעת קבלתו, באפשרות הלקוח לפנות לעסק תוך 10 ימי עסקים מיום קבלתו וזה ידאג להחלפתו במוצר תקין. העסק שומר לעצמו כל זכות לתבוע נזקיו על מוצר שהוחזר בשל כך שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

אחריות

 1. האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם , חלה על העסק בהתאם לחוק. העסק לקח על עצמו את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 2. בשום נסיבות לא תחול על העסק ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 3. כמו כן, המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
 4. אם אין המשתמש שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי השימוש, יודיע המשתמש להנהלת האתר וזו תבחן את פנייתו בקפידה.
 5. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 6. העסק מתחייב לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של המשתמש ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם.

חבר מועדון

 1. מועדון הלקוחות של דר’ מיכאל ברנשטיין הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.
 2. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18.

 3. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי טופס הרשמה באתר בלבד.

 4. מנהלי האתר יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

 5. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

 6. חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

 7. החברות במועדון היא לתקופת בלתי מוגבלת אלא אם כן חבר המועדון ביקש להפסיק חברותו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: support@dr-bernstein.net.

 8. בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע למנהלי האתר אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מדר’ מיכאל ברנשטיין, בכל אמצעי תקשורת שדר’ מיכאל ברנשטיין ימצא לנכון, בקשר למותג דר’ מיכאל ברנשויין, לפעילויותו, למוצריו ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של דר’ מיכאל ברנשטיין, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

 9. לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים דר’ מיכאל ברנשטייו, במהלך תקופת חברותו במועדון או לאחריה, יודיע על כך  להנהלת האתר בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של האתר, בכתובת אי-מייל: support@dr-bernstein.net.

 10. חבר המועדון אחראי לדאוג לעצמו לגישה לאינטרנט על מנת ליהנות משירותי המועדון והטבותיו.

 11. במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות (ביחד: “ההטבות“): (א) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שמנהלי האתר ימצאו לנכון, בקשר למוצרים חדשים שייבחרו ע”י מנהלי האתר, להטבות של המועדון ולמבצעים ייחודיים לחברי המועדון; (ב) זכאות ליהנות ממבצעים ייחודיים לחברי המועדון שיתקיימו באתר מעת לעת; (ג) הטבות שונות נוספות שהנהלת האתר תחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של הנהלת האתר והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.                           
 12. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

 14. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

 15. מנהלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, באופן מיידי, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל מנהלי האתר בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או האתר ו/או מי מטעמו, וכן (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד מנהלי האתר בקשר עם האמור לעיל.

 16. במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון.

 17. קניין רוחני: הנהלת האתר הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש.

 18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הנהלת האתר, אלא אם הנהלת האתר התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 19. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר: הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר (“פרטי חבר המועדון“), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של דר’ מיכאל ברנשטיין.

 20. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת הנהלת האתר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של דר’ מיכאל ברנשטיין או מי מטעמו. הנהלת האתר לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין דר’ מיכאל ברנשטיין; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – הנהלת האתר תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, הנהלת האתר תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בדר’ מיכאל ברנשטיין ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם דר’ מיכאל ברנשטיין ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי דר’ מיכאל ברנשטיין בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

 21. שימוש כאמור בסעיף 21 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של הנהלת האתר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. הנהלת האתר לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 22. חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 23. חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות דר’ מיכאל ברנשטיין; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב למנהלי האתר, ובמקרה זה מנהלי האתר ו/או דר’ מיכאל ברנשטיין יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, והנהלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

 24. הנהלת האתר ו/או דר’ מיכאל ברנשטיין ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.

 25. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

 26. דר’ מיכאל ברנשטיין ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא הנהלת האתר רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו דר’ מיכאל ברנשטיין ו/או הנהלת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי דר’ מיכאל ברנשטיין ו/או הנהלת האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

 27. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. דר’ מיכאל ברנשטיין ומנהלי האתר נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. דר’ מיכאל ברנשטיין ו/או מנהלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את דר’ מיכאל ברנשטיין ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד דר’ מיכאל ברנשטיין ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 28. יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

 29. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תפרסם הודעה בנוגע לעדכון התקנון בדיוור החודשי.

 30. הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.

 31. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

 32. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

 33. כל התנהגות של דר’ מיכאל ברנשטיין ו/או מנהלי האתר לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

 34. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 35. האתר” הנו אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: www.dr-bernstein.co.il.

אסנת מלכה : קוסמטיקאית

שם: אסנת מלכה גיל :50 תחום עיסוק: קוסמטיקאית טלפון : 0524503410 כתובת מייל: osi1968@walla.com ספרי לנו בקצרה עליך התמחות בטיפולי פנים הגעתי לבג החלטתי לעשות שינוי לפני

קרא עוד